ประเภทเอกสาร
 
ประเภทเอกสารราชการ
แปลสูติบัตร แปลใบขับขี่
แปลมรณบัตร แปลใบสด 43
แปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แปลทะเบียนรถ
แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แปลหนังสือเดินทาง
แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แปลโฉนดที่ดิน
แปลหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ-สกุล แปลใบรับรองโสด
แปลบัตรประจำตัวประชาชน แปลใบรับรองแพทย์
แปลทะเบียนบ้าน แปลใบประกาศนียบัตร
แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร แปลใบเปลี่ยนนามสกุล
แปลทะเบียนสมรส แปลเอกสารทางการศึกษา
แปลใบสำคัญการสมรส แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
แปลทะเบียนหย่า แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
แปลใบสำคัญการหย่า แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
แปลทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร
แปลหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
แปลทรานสคริปต์ แปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน
   
 
ประเภทเอกสารทางธุรกิจการค้า
แปลงบดุล แปลทะเบียนพาณิชย์
แปลใบปลิว แปลใบแจ้งค่าบริการ
แปลสิทธิบัตร แปลเอกสารทางบัญชี
แปลใบแจ้งหนี้ แปลรายงานการประชุม
แปลฉลากสินค้า แปลหนังสือบริคณห์สนธิ
แปลใบสำคัญรับ แปลหนังสือรับรองบริษัท
แปลใบสำคัญจ่าย แปลหนังสือคู่มือ
แปลใบเสนอราคา แปลหนังสือรับรองนิติบุคคล
แปลใบเสร็จรับเงิน แปลหนังสือรับรองการทำงาน
แปลทะเบียนสมรส แปลโบชัวร์ (แผ่นพับโฆษณา)
แปลทะเบียนการค้า แปลหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
แปลงบกำไรขาดทุน แปลสโลแกนบริษัท
   
 
ประเภทเอกสารวิชาการ
แปลงานวิจัย แปลงานเภสัชศาสตร์
แปลบทคัดย่อ แปลงานบริหารธุรกิจ
แปลวิทยานิพนธ์ แปลงานพยาบาลศาสตร์
แปลงานนาฏศิลป์ แปลงานสายดุริยางศิลป์
แปลงานวิทยาศาสตร์ แปลงานวิศวกรรมศาสตร์
แปลงานวิทยาศาสตร์ แปลงานศิลปกรรมศาสตร์
แปลงานแพทย์ศาสตร์ แปลงานภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
 
ประเภทเอกสารอื่นๆ
แปลเว็บไซต์ แปลยศทหาร
แปลเรซูเม่ แปลบทความ
แปลอีเมล์ แปลสโลแกน
แปลกลอน แปลยศตำรวจ
แปลบทกวี แปลเพลงสากล
แปลคำขวัญ แปลจดหมายสมัครงาน
แปลชื่อ-สกุล แปลจดหมายแนะนำตัว
   
 
ประเภทเอกสารทางกฎหมาย
แปลคำสั่งศาล แปลสัญญาทางธุรกิจ
แปลสัญญา แปลหนังสือค้ำประกัน
แปลใบแจ้งความ แปลหนังสือมอบอำนาจ
แปลงานกฎหมาย แปลใบรับรองการเสียภาษี
แปลสัญญาจ้างงาน แปลเอกสารหลักฐานทางคดี
แปลสัญญาก่อสร้าง  
   
 

ในกรณีที่ไม่ต้องนำเอกสารตัวจริงไปรับรองนิติกรณ์ ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับให้เราได้ทางอีเมล์ fenix.translation@gmail.com หรือทางไลน์

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ดูแลเรื่องการรับรองเอกสาร และไม่สะดวกที่จะนำเอกสารเข้ามาให้ที่สำนักงานแจ้งวัฒนะด้วยตนเอง ลูกค้าอาจนัดพบเราได้ตามจุดนัดส่งมอบงาน คือบริเวณ สามย่าน และสีลม นอกจากนี้ท่านสามารถส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ทางไปรษณีย์ EMS ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จะดูแลเอกสารของท่านอย่างดีที่สุด และดำเนินการทุกขั้นตอนแทนลูกค้าจนแล้วเสร็จ จากนั้นลูกค้าสามารถมารับงานแปลได้ที่สำนักงานแจ้งวัฒนะ หรือ ณ จุดนัดส่งมอบงาน หรือทางไปรษณีย์ EMS (ไม่คิดค่าส่ง) โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งได้จาก TRACK & TRACE ที่ลงประกาศในหน้าเว็บไซต์

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1) 
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator