บริการรับรองเอกสาร (Legalization) กับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 

การรับรองนิติกรณ์ (Legalization) คือ การที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายลงลายมือชื่อ และตราประทับในตำแหน่งหน้าที่รับรองความถูกต้องตามกฎหมายของเอกสารต่าง ๆ ทั้งเอกสารสำคัญทางราชการออกให้และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชน การรับรองเอกสารนี้เป็นระบบสากลที่กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้กำหนดขึ้นแต่เป็นประเพณีที่นานาชาติปฏิบัติระหว่างกัน

โดยทั่วไปเอกสารสำคัญทางราชการออกให้และนิติกรรมที่จัดทำขึ้นโดยเอกชนที่จะนำไปใช้อ้างอิงในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์ (Legalization) จากกระทรวงการต่างประเทศทุกครั้ง จึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่เอกสารสำคัญที่ออกให้โดยทางการต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆ หรือสถานทูตประเทศนั้นๆ ในประเทศไทยก่อน แล้วจึงนำมาแปลเป็นภาษาไทย จากนั้นนำไปยื่นที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับรองนิติกรณ์ (Legalization) ทางการไทยจึงจะยอมรับ

 

ประหยัดเวลาโดยใช้บริการผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ [EMS]

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ดูแลเรื่องการรับรองเอกสาร และไม่สะดวกที่จะนำเอกสารเข้ามาให้ที่สำนักงานแจ้งวัฒนะด้วยตนเอง ลูกค้าอาจนัดพบเราได้ตามจุดนัดส่งมอบงาน คือบริเวณสามย่าน และสีลม นอกจากนี้ท่านสามารถส่งเอกสารต่าง ๆ ได้ทางไปรษณีย์ EMS ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จะดูแลเอกสารของท่านอย่างดีที่สุด และดำเนินการทุกขั้นตอนแทนลูกค้าจนแล้วเสร็จ จากนั้นลูกค้าสามารถมารับงานแปลได้ที่สำนักงานแจ้งวัฒนะ หรือ ณ จุดนัดส่งมอบงาน หรือทางไปรษณีย์ EMS (ไม่คิดค่าส่ง) โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งได้จาก TRACK & TRACE ที่ลงประกาศในหน้าเว็บไซต์

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator