บริการรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
 

เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานจากต่างประเทศ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ หากประสงค์จะนำมาใช้ในประเทศไทย เอกสารนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ออกเอกสารนั้น หรือจากสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถนำมาแปลเป็นภาษาไทยและนำไปรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ เอกสารที่ผ่านการรับรองนิติกรณ์ (Legalization) จากกรมการกงสุลแล้ว ถือเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถนำไปยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เขตหรืออำเภอได้

ในทำนองเดียวกัน หากต้องการที่จะนำเอกสารที่ออกให้จากประเทศไทยไปใช้ในต่างประเทศ จะต้องนำไปรับรองนิติกรณ์ (Legalization) จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทยก่อน จึงจะสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้ เว้นแต่ในบางประเทศที่จะต้องนำเอกสารไปรับรองเพิ่มเติมที่สถานทูตของประเทศนั้นๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จึงจะสามารถนำเอกสารไปใช้ได้ตามกฎหมาย

ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ให้บริการทั้ง แปลเอกสาร เดินเรื่อง รับรองเอกสาร กับกรมการกงสุล และสถานทูตประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ค่าบริการเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้น ดูแลให้เสร็จสรรพทุกขั้นตอน ท่านไม่ต้องทำอะไร เพียงแค่เตรียมเอกสารให้เท่านั้น

 

ประหยัดเวลาโดยใช้บริการผ่านทางไปรษณีย์อีเอ็มเอส [EMS]

หากลูกค้าไม่สะดวกนำเอกสารเข้ามาให้ที่สำนักงานแจ้งวัฒนะด้วยตนเอง อาจนัดพบเราได้ตามจุดนัดส่งมอบงาน คือบริเวณ สามย่าน และสีลม นอกจากนี้ท่านสามารถส่งเอกสารต่าง ๆ เข้ามาทางไปรษณีย์ EMS ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จะดูแลและเก็บรักษาเอกสารของท่านอย่างดีที่สุด และดำเนินการทุกขั้นตอนแทนลูกค้าจนแล้วเสร็จ จากนั้นลูกค้าสามารถมารับงานแปลได้ที่สำนักงานแจ้งวัฒนะ หรือ ณ จุดนัดส่งมอบงาน หรือทางไปรษณีย์ EMS (ไม่คิดค่าส่ง) โดยท่านจะได้รับ TRACK & TRACE เพื่อตรวจสอบสถานะการนำส่งได้

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator