บริการทนายรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney)
 

โนตารี่ พับลิค (Notary Public) หรือเจ้าหน้าที่รับรองเอกสาร คือบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในเอกสารนั้น ๆ หรือรับรองเอกสารนั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารดังกล่าวด้วย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

แต่สำหรับชาวต่างชาติแล้วคงจะเข้าใจและคุ้นเคยกับบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public เป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Notary Public แล้วหรือไม่? และเป็นใคร?

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney และทนายความผู้นั้นจะต้องมีใบอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ Notary Public อย่างแท้จริง 

รูปแบบการรับรอง (Notarization) ตามข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร
 • รับรองนิติกรรมจากหน่วยงานเอกชน 
 • รับรองคำแปลเอกสาร
 • รับรองข้อเท็จจริง
 • รับรองสำเนาเอกสาร
 • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
 • จัดทำคำสาบาน
 • จัดทำบันทึกคำให้การ
 • ทำคำคัดค้านตราสาร
 • รับรองตัวบุคคล
 • ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น ให้บริการด้านรับรองเอกสารโนตารี พับลิค โดยราคาค่าบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือคำรับรองอื่นๆ ดังที่กล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุผล ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาค่ารับรองเอกสารขึ้นอยู่กับความสำคัญของเอกสารที่ให้การรับรองเป็นสำคัญ

 
 

บริษัท ฟีนิกซ์ ทรานสเลชั่น จำกัด
(เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1255-59015-57-1)
25/179 หมู่ 6 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-9429149, 083-9999428, 081-3458901, 02-9622670 
Email: fenix.translation@gmail.com
, Line ID: fenix_translation

Facebook https://www.facebook.com/fenix.translation/

 
 
 
 
   
Copyright 2016 by www.fenixtranslation.com | Administrator